مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی در WordPress شامل افزونه‌های SSL Zen نسخه قبل از 4.6.0 و Social Connect تا نسخه 1.2 امکان دسترسی غیرمجاز و احراز هویت نشده به کلیدهای خصوصی و دور زدن احراز هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1076 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/9c3e9c72-3d6c-4e2c-bb8a-f4efce1371d5/  
CVE-2024-4393 9.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/2882d9dd-0c73-4c9a-99cb-d10900503103?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید