مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Linux Kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Linux Kernel امکان use-after-free پس از حذف دستگاه در wb_inode_writeback_end  در mm/page-writeback.c و خواندن حافظه خارج از محدوده از طریق receive_encrypted_standard در fs/smb/client/smb2ops.c  در زیر مؤلفه SMB Client  به‌دلیل زیر جریان اعداد صحیح (integer underflow) در طول  memcpyکه منجر به انکار سرویس و اجرای کد از راه دور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0562 7.8 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2258475  
CVE-2024-0565 7.1 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2258518  

 

 

administrator

نظر دهید