مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress، شامل افزونه‌های Select-Themes Stockholm Core تا نسخه تا 2.4.1، PressFore Rolo Slider تا نسخه 1.0.9 و Repute InfoSystems ARForms Form Builder تا نسخه 1.6.1، به دلیل مجوز از دست رفته امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-34553   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/stockholm-core/wordpress-stockholm-core-plugin-2-4-1-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve 7.1
CVE-2024-1438   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/rolo-slider/wordpress-rolo-slider-plugin-1-0-9-broken-access-control-vulnerability?_s_id=cve 7.7
CVE-2024-31270   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/arforms-form-builder/wordpress-arforms-form-builder-plugin-1-6-1-broken-access-control-vulnerability?_s_id=cve 7.6

 

 

administrator

نظر دهید