مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در F5

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در F5، شامل BIG-IP Next Central Manager API (URI)، BIG-IP AFM وBIG-IP Next Central Manager (CM)، امکان تزریق OData وSQL ، قرار دادن اطلاعات حساس در معرض یک بازیگر غیرمجاز، دسترسی به اشاره گر بدون مقدار اولیه و XSS را برای مهاجم از راه دور و احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21793 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138732  
CVE-2024-25560 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000139037  
CVE-2024-26026 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138733  
CVE-2024-28883 7.4 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138744  
CVE-2024-31156 8.0 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138636  
CVE-2024-32049 7.4 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138634  
CVE-2024-33608 7.5 نامشخص https://my.f5.com/manage/s/article/K000138728  

 

 

administrator

نظر دهید