مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache، شامل Apache InLong نسخه 1.7.0 تا 1.11.0 و Apache OFBiz نسخه قبل از 18.12.13، به دلیل پیمایش مسیر و سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26579 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/d2hndtvh6bll4pkl91o2oqxyynhr54k3  
CVE-2024-32113 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/w6s60okgkxp2th1sr8vx0ndmgk68fqrd  

 

 

administrator

نظر دهید