مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در NETGEAR

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در NETGEAR شامل مسیریاب‌های NETGEAR R7800 net-cgi،NETGEAR Multiple Routers httpd و NETGEAR CAX30S SSO به‌دلیل وجود نقص در پارس کردن فایل soap_block_table، نقص در سرویس httpd  و نقص در مدیریت پارامتر توکن ارائه شده به endpoint (نقطه‌پایانی)  sso.phpامکان نوشتن خارج از محدوده، سرریز بافر مبتنی بر پشته، تزریق فرمان و اجرای کد از راه دور بر روی نصب‌های آسیب‌دیده روترهای NETGEAR R7800، multiple NETGEAR و NETGEAR CAX30S را برای مهاجم احراز هویت نشده مجاور در شبکه فراهم می‌سازد. یک مهاجم می‌تواند از این آسیب‌پذیری برای اجرای کد در زمینه root  استفاده کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-34947 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-1116/  
CVE-2021-34982 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-1274/  
CVE-2022-43654 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-214/  

 

 

administrator

نظر دهید