مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در D-Link شامل Set Date-Time NTP Server، Firmware Upgrade Filename  و Firmware Upgrade Server IPv6 Address در مسیریابD-Link DAP-2622 DDP  به‌دلیل وجود نقص در سرویس DDP امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته و اجرای کد دلخواه بر روی نصب‌های آسیب‌دیده روترهای  D-Link DAP-2622را برای مهاجم احراز هویت نشده مجاور در شبکه فراهم می‌سازد. یک مهاجم می‌تواند از این آسیب‌پذیری برای اجرای کد در زمینه root استفاده کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-35757 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1262/  
CVE-2023-35749 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1254/  
CVE-2023-35748 8.8 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1253/  

 

 

administrator

نظر دهید