مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Linux، شامل Linux Mint Xreader CBT File Parsing Argument به دلیل پیمایش مسیر امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-44451   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1835/ 7.8
CVE-2023-44452   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1836/ 7.8

 

 

administrator

نظر دهید