مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در NETGEAR

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در NETGEAR شامل NETGEAR ProSAFE Network Management System، NETGEAR RAX30 Telnet CLI passwd، NETGEAR RAX30 UPnP، NETGEAR RAX30 DHCP Server،NETGEAR Orbi 760 SOAP API، NETGEAR CAX30 SSO، به دلیل مجوز از دست رفته، سرریز بافر مبتنی بر پشته و پیمایش مسیر امکان افزایش امتیاز، تزریق SQL و اجرای کد در زمینه SYSTEM را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-38102   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-914/ 8.8
CVE-2023-38101   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-915/ 7.2
CVE-2023-38100   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-916/ 8.8
CVE-2023-38099   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-917/ 8.8
CVE-2023-38098   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-918/ 8.8
CVE-2023-38097   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-919/ 7.2
CVE-2023-38096   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-920/ 9.8
CVE-2023-38095   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-921/ 8.8
CVE-2023-40478   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1163/ 8.0
CVE-2023-40479   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1161/ 8.8
CVE-2023-40480   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1162/ 8.8
CVE-2023-41182   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1284/ 7.2
CVE-2023-41183   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1283/ 8.8
CVE-2023-44445   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1636/ 8.8
CVE-2023-44449   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1717/ 8.8
CVE-2023-44450   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1718/ 8.8
CVE-2023-50231   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1847/ 8.0

 

administrator

نظر دهید