مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link، شامل D-Link DAP-1325 HNAP،D-Link DIR-3040 ، D-Link D-View،D-Link DAP-2622 DDP ، D-Link DIR-X3260، D-Link G416 cfgsave، D-Link G416 وD-Link DCS-8300LHV2 RTSP، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته و Heap امکان افزایش امتیاز و اجرای کد در زمینه root را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-41187   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1322/ 8.8
CVE-2023-41188   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1296/ 8.8
CVE-2023-41189   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1297/ 8.8
CVE-2023-41190   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1298/ 8.8
CVE-2023-41191   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1299/ 8.8
CVE-2023-41192   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1300/ 8.8
CVE-2023-41193   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1301/ 8.8
CVE-2023-41194   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1302/ 8.8
CVE-2023-41195   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1303/ 8.8
CVE-2023-41196   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1304/ 8.8
CVE-2023-41197   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1305/ 8.8
CVE-2023-41198   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1306/ 8.8
CVE-2023-41199   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1307/ 8.8
CVE-2023-41200   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1308/ 8.8
CVE-2023-41201   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1309/ 8.8
CVE-2023-41202   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1310/ 8.8
CVE-2023-41203   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1311/ 8.8
CVE-2023-41204   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1312/ 8.8
CVE-2023-41205   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1313/ 8.8
CVE-2023-41206   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1314/ 8.8
CVE-2023-41207   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1315/ 8.8
CVE-2023-41208   نامشخص ttps://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1316/ 8.8
CVE-2023-41209   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1317/ 8.8
CVE-2023-41210   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1318/ 8.8
CVE-2023-41211   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1319/ 8.8
CVE-2023-41212   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1320/ 8.8
CVE-2023-41213   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1321/ 8.8
CVE-2023-41214   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1295/ 8.8
CVE-2023-41215   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1263/ 8.8
CVE-2023-41217   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1325/ 7.1
CVE-2023-41229   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1337/ 8.8
CVE-2023-41230   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1338/ 7.5
CVE-2023-44403   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1501/ 8.8
CVE-2023-44404   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1502/ 8.8
CVE-2023-44406   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1504/ 8.8
CVE-2023-44407   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1505/ 8.8
CVE-2023-44408   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1506/ 8.8
CVE-2023-44409   نامشخص ttps://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1507/ 8.8
CVE-2023-44410   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1508/ 8.8
CVE-2023-44411   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1509/ 9.8
CVE-2023-44412   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1510/ 8.2
CVE-2023-44414   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1512/ 9.8
CVE-2023-44417   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1515/ 8.8
CVE-2023-44418   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1516/ 8.8
CVE-2023-44419   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1517/ 8.8
CVE-2023-44420   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1518/ 8.8
CVE-2023-44421   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1519/ 8.0
CVE-2023-44422   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1520/ 8.0
CVE-2023-44423   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1521/ 8.0
CVE-2023-44424   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1522/ 8.0
CVE-2023-44425   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1523/ 8.0
CVE-2023-44426   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1524/ 8.0
CVE-2023-44427   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1525/ 8.0
CVE-2023-50198   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1814/ 8.8
CVE-2023-50199   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1815/ 8.8
CVE-2023-50200   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1816/ 8.8
CVE-2023-50201   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1817/ 8.8
CVE-2023-50202   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1818/ 8.8
CVE-2023-50203   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1819/ 8.8
CVE-2023-50204   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1820/ 8.8
CVE-2023-50205   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1821/ 8.8
CVE-2023-50206   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1822/ 8.8
CVE-2023-50207   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1823/ 8.8
CVE-2023-50208   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1824/ 8.8
CVE-2023-50209   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1825/ 8.8
CVE-2023-50210   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1826/ 8.8
CVE-2023-50211   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1827/ 8.8
CVE-2023-50213   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1829/ 8.8
CVE-2023-50214   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1830/ 8.8
CVE-2023-50215   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1831/ 8.8
CVE-2023-50216   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1832/ 8.8
CVE-2023-50217   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1833/ 8.8
CVE-2023-51624   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-044/ 8.8
CVE-2023-51625   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-045/ 8.8
CVE-2023-51626   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-046/ 8.8
CVE-2023-51627   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-047/ 8.0
CVE-2023-51628   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-048/ 8.0

 

 

administrator

نظر دهید