مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در D-Link، شامل D-Link DAP-1360، D-Link DIR-2640، D-Link D-View، D-Link DAP-2622 DDP،D-Link DIR-X3260 ، D-Link DAP-2622 Telnet CLI و D-Link DIR-2150، به دلیل پیمایش مسیر و سرریز بافر مبتنی بر پشته و Heap امکان افشای اطلاعات در زمینه SYSTEM و اجرای کد در زمینه root را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32136 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-528/ 8.8
CVE-2023-32138 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-530/ 7.5
CVE-2023-32139 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-531/ 8.8
CVE-2023-32140 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-532/ 7.5
CVE-2023-32141 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-533/ 8.8
CVE-2023-32142 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-534/ 8.8
CVE-2023-32143 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-535/ 8.8
CVE-2023-32144 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-536/ 8.8
CVE-2023-32145 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-537/ 8.8
CVE-2023-32146 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-538/ 8.8
CVE-2023-32149 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-541/ 8.8
CVE-2023-32164 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-715/ 7.5
CVE-2023-32165 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-716/ 9.8
CVE-2023-32166 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-717/ 8.1
CVE-2023-32168 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-719/ 8.8
CVE-2023-32169 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-714/ 9.8
CVE-2023-35718 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-896/ 8.8
CVE-2023-35723 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-892/ 8.8
CVE-2023-35724 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1230/ 8.8
CVE-2023-35725 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1231/ 8.8
CVE-2023-35726 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1232/ 8.8
CVE-2023-34274 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-627/ 8.8
CVE-2023-35727 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1233/ 8.8
CVE-2023-35728 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1234/ 8.8
CVE-2023-35729 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1235/ 8.8
CVE-2023-35730 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1236/ 8.8
CVE-2023-35731 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1237/ 8.8
CVE-2023-35732 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1238/ 8.8
CVE-2023-35733 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1239/ 8.8
CVE-2023-35735 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1240/ 8.8
CVE-2023-35736 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1241/ 8.8
CVE-2023-35737 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1242/ 8.8
CVE-2023-35738 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1243/ 8.8
CVE-2023-35739 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1244/ 8.8
CVE-2023-35740 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1245/ 8.8
CVE-2023-35741 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1246/ 8.8
CVE-2023-35742 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1247/ 8.8
CVE-2023-35743 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1248/ 8.8
CVE-2023-35744 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1249/ 8.8
CVE-2023-35745 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1250/ 8.8
CVE-2023-35746 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1251/ 8.8
CVE-2023-35747 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1252/ 8.8
CVE-2023-35750 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1255/ 7.4
CVE-2023-35751 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1256/ 8.8
CVE-2023-35752 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1257/ 8.8
CVE-2023-35753 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1258/ 8.8
CVE-2023-35754 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1259/ 8.8
CVE-2023-35755 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1260/ 8.8
CVE-2023-35756 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1261/ 8.8
CVE-2023-37310 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1264/ 8.8
CVE-2023-37311 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1265/ 8.8
CVE-2023-37312 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1266/ 8.8
CVE-2023-37313 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1267/ 8.8
CVE-2023-37314 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1268/ 8.8
CVE-2023-37315 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1269/ 8.8
CVE-2023-37316 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1270/ 8.8
CVE-2023-37317 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1271/ 8.8
CVE-2023-37318 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1272/ 8.8
CVE-2023-37319 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1273/ 8.8
CVE-2023-37320 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1274/ 8.8
CVE-2023-37321 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1275/ 8.8

 

 

administrator

نظر دهید