مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در NETGEAR

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در NETGEAR، شامل NETGEAR RAX30 و مسیریاب‌های چندگانه curl_post، به دلیل سرریز مبتنی بر پشته امکان اجرای کد از راه دور و دستورات سیستم عامل و دور زدن احراز هویت در سیستم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-27360   نامشخص https://kb.netgear.com/000065559/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-the-RAX30-PSV-2022-0352 7.5
CVE-2023-27367   نامشخص https://kb.netgear.com/000065619/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-the-RAX30-PSV-2022-0348 8.0
CVE-2023-27368   نامشخص https://kb.netgear.com/000065619/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-the-RAX30-PSV-2022-0348 8.8
CVE-2023-27369   نامشخص https://kb.netgear.com/000065619/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-the-RAX30-PSV-2022-0348 8.8
CVE-2023-35721   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-893/ 8.1
CVE-2023-35722   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-894/ 8.8

 

 

administrator

نظر دهید