مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Jenkins

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Jenkins، شامل Jenkins Script Security Plugin نسخه 1335.vf07d9ce377a_e و قبل از آن، امکان اجرای کد دلخواه در زمینهJenkins controller JVM  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-34144 7.8 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-05-02/#SECURITY-3341  
CVE-2024-34145 7.8 نامشخص https://www.jenkins.io/security/advisory/2024-05-02/#SECURITY-3341  

 

 

administrator

نظر دهید