مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در RedHat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در RedHat، شامل Quay، Rapid Reset، cluster monitoring operator in OCP، ansible automation platform و cri-o امکان دسترسی به اطلاعات حساس پایگاه داده، تزریق دستور و از بین رفتن محرمانگی و یکپارچگی سیستم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3622 8.8 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-3622  
CVE-2024-3623 8.1 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-3623  
CVE-2024-3624 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-3624  
CVE-2024-3625 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-3625  
CVE-2023-6596 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/errata/RHSA-2024:0485  
CVE-2024-1139 7.7 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-1139  
CVE-2024-1657 8.1 نامشخص https://access.redhat.com/errata/RHSA-2024:1057  
CVE-2024-3154 7.2 نامشخص https://github.com/opencontainers/runtime-spec/blob/main/features.md#unsafe-annotations-in-configjson  

 

 

administrator

نظر دهید