مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda FH1206 نسخه V1.2.0.8(8155)_EN و Tenda AC8 نسخه 16.03.34.09 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33212 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/formSetCfm-7d199da0fd0740988a498304905e2dd1  
CVE-2024-33211 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/formQuickIndex-e1f24466830f4cb4a7756d6997f411b4  
CVE-2024-33215 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/fromAddressNat_mitInterface-20fb36254513485082243e393b11fd1c  
CVE-2024-33217 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/fromAddressNat_page-e9c05fb00f89482fa340d21bbda30642  
CVE-2024-33214 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/fromRouteStatic_1-c8b6c87ee247481c9728a4ed4c6ac853  
CVE-2024-33213 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/fromRouteStatic_2-e98a555978be404583fef5f5c1e50efa  
CVE-2024-4065 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC8/formSetRebootTimer.md  
CVE-2024-4064 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC8/R7WebsSecurityHandler.md  
CVE-2024-4066 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC8/fromAdvSetMacMtuWan.md  

 

 

administrator

نظر دهید