مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در SolarWinds

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در SolarWinds، شامل SolarWinds Serv-U، به دلیل پیمایش کد از راه دور امکان سوء استفاده از احراز هویت و تعامل کاربر و تزریق SQL را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28073 8.4 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-28073  
CVE-2024-29001 7.5 نامشخص https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/orionplatform/content/release_notes/solarwinds_platform_2024-1-1_release_notes.htm  
CVE-2024-28076 7.0 نامشخص https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/orionplatform/content/release_notes/solarwinds_platform_2024-1-1_release_notes.htm  
CVE-2024-29003 7.5 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-29003  

 

 

administrator

نظر دهید