مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Adobe

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Adobe، شاملAnimate  نسخه های 23.0.4، 24.0.1 و قبل از آن و Illustrator نسخه های 28.3، 27.9.2 و قبل از آن به دلیل خواندن و نوشتن خارج از محدوده و سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان جرای کد دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20795 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb24-26.html  
CVE-2024-20797 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb24-26.html  
CVE-2024-30273 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb24-25.html  
CVE-2024-30271 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb24-25.html  
CVE-2024-30272 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb24-25.html  

 

 

administrator

نظر دهید