مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شاملQuarkus ، X.org server’s ProcXIGetSelectedEvents()، X.org server’s ProcXIPassiveGrabDevice() و X.org server’s ProcAppleDRICreatePixmap() به دلیل خواندن بیش از حد بافر مبتنی بر پشته امکان نشت حافظه و خطاهای تقسیم‌بندی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2700 7.0 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-2700  
CVE-2024-31080 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-31080  
CVE-2024-31081 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-31081  
CVE-2024-31082 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-31082  

 

 

administrator

نظر دهید