مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Dell، شاملDell PowerScale OneFS  نسخه‌های9.4.0.x  و8.2.2.x  تا 9.7.0.x و Dell vApp Manager نسخه‌های قبل از9.2.4.9 ، به دلیل درج اطلاعات حساس در فایل ورود امکان افزایش امتیاز، اجرای دستور سیستم عامل و افشای اطلاعات حساس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25959 7.9 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223366/dsa-2024-115-security-update-for-dell-powerscale-onefs-for-multiple-security-vulnerabilities  
CVE-2024-25946 7.2 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223609/dsa-2024-108-dell-powermaxos-5978-dell-powermax-os-10-0-1-5-dell-powermax-os-10-1-0-2-dell-unisphere-360-unisphere-powermax-unisphere-powermax-vapp-dell-solutions-enabler-vapp-and-dell-powermax-eem-security-update-for-multiple-vulnerabilities  
CVE-2024-25955 7.2 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223609/dsa-2024-108-dell-powermaxos-5978-dell-powermax-os-10-0-1-5-dell-powermax-os-10-1-0-2-dell-unisphere-360-unisphere-powermax-unisphere-powermax-vapp-dell-solutions-enabler-vapp-and-dell-powermax-eem-security-update-for-multiple-vulnerabilities  
CVE-2024-25960 7.3 نامشخص https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223366/dsa-2024-115-security-update-for-dell-powerscale-onefs-for-multiple-security-vulnerabilities  

 

 

administrator

نظر دهید