مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شامل Cockpit نسخه 270 و جدیدتر و PCP نسخه 4.3.4 و جدیدتر به دلیل تزریق فرمان امکان افزایش امتیاز و اجرای فرمان از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2947 7.3 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-2947  
CVE-2024-3019 8.8 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-3019  

 

 

administrator

نظر دهید