مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda، شامل Tenda AC15 نسخه 15.03.05.18/15.03.20_multi، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان حمله از راه دور و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2805   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/SetSpeedWan.md 8.8
CVE-2024-2813   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/form_fast_setting_wifi_set.md 8.8
CVE-2024-2814   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/fromDhcpListClient_page.md 8.8
CVE-2024-2815   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V15.03.05.18/R7WebsSecurityHandler.md 8.8

 

administrator

نظر دهید