مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Tenda، شامل Tenda AC10U نسخه 15.03.06.48 و Tenda AC15 نسخه 15.03.05.18/15.03.20_multi، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان حمله از راه دور و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2763   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10U/v1.V15.03.06.48/more/formSetCfm.md 8.8
CVE-2024-2764   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10U/v1.V15.03.06.48/more/formSetPPTPServer.md 8.8
CVE-2024-2805   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/SetSpeedWan.md 8.8
CVE-2024-2806   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/addWifiMacFilter_deviceId.md 8.8
CVE-2024-2807   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/formExpandDlnaFile.md 8.8
CVE-2024-2808   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/formQuickIndex.md 8.8
CVE-2024-2809   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/formSetFirewallCfg.md 8.8
CVE-2024-2810   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/formWifiWpsOOB.md 8.8
CVE-2024-2811   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/formWifiWpsStart.md 8.8

 

administrator

نظر دهید