مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda AC18 نسخه 15.03.05.05 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق پارامتر wpapsk_crypto5g در تابع fromSetWirelessRepeat و از طریق پارامتر password در تابع R7WebsSecurityHandler را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2546 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/A18/fromSetWirelessRepeat_a.md  
CVE-2024-2547 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/R7WebsSecurityHandler.md  

 

 

administrator

نظر دهید