مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda AC18 نسخه 15.03.05.05 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق پارامتر PPPOEPassword  در تابع formQuickIndex ، پارامتر devName/mac در تابع formSetDeviceName ، پارامتر startIP  در تابع formSetPPTPServer ، پارامتر list  در تابع formSetQosBand  و پارامتر schedStartTime/schedEndTime در تابع setSchedWifi  را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2486 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formQuickIndex.md  
CVE-2024-2487 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formSetDeviceName_devName.md  
CVE-2024-2488 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formSetPPTPServer.md  
CVE-2024-2489 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formSetQosBand.md  
CVE-2024-2490 8.8 نامشخص https://github.com/Emilytutu/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/setSchedWifi_end.md  

 

 

administrator

نظر دهید