مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Tenda، شامل Tenda AX12 نسخه v1.0 v22.03.01.16 وTenda AC18  نسخه 15.03.05.05، به دلیل سرریز پشته از طریق پارامتر ssid در تابع sub_431CF0 و تابع formSetSpeedWan فایل /goform/SetSpeedWan امکان حمله انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28383   نامشخص https://github.com/cvdyfbwa/IoT-Tenda-Router/blob/main/sub_431CF0.md  
CVE-2024-2485   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/SetSpeedWan.md 8.8

 

 

administrator

نظر دهید