مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل Db2 برای IBM i نسخه‌های 7.2، 7.3، 7.4، و 7.5 و IBM Maximo Application Suite نسخه 7.6.1.3، به دلیل افزایش امتیاز و کنترل دسترسی امکان XXE، اجرای کد دلخواه، افشای اطلاعات حساس و سوء استفاده از مصرف منابع حافظه را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22346 8.4 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/280203  
CVE-2024-27266 8.2 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/284566  

 

 

administrator

نظر دهید