مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در WordPress، شامل افزونه‌هایPost Form – Registration Form – Profile Form  برایUser Profiles – Frontend Content Forms  برای User Submissions (UGC) تمام نسخه ها تا، و از جمله، 2.8.7، PDF Invoices  و Packing Slipsبرای  WooCommerceنسخه‌های تا، و از جمله، 1.3.7، Digits نسخه‌های تا، و از جمله، 8.4.1،Restaurant Reservations  همه نسخه ها تا، و از جمله، 1.9 و Booster Elite  برای  WooCommerceهمه نسخه‌ها تا، و از جمله، 7.1.7، امکان اجرای هر کد PHP، دور زدن کنترل های دسترسی، به دست آوردن داده های حساس و افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1170   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/380c646c-fd95-408a-89eb-3e646768bbc5?source=cve 8.2
CVE-2024-1773   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/4dc6e879-4ccf-485e-b02d-2b291e67df40?source=cve 8.8
CVE-2024-0203   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/84f2afb4-f1c6-4313-8958-38f1b5140a67?source=cve 8.8
CVE-2024-1382   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/d51db160-c701-426d-890f-73cc4785cad8?source=cve 8.8
CVE-2024-1169   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/6d14a90d-65ea-45da-956b-0735e2e2b538?source=cve 8.5
CVE-2024-1986   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/c9c2fb7f-a05b-4852-97eb-7befe880d703?source=cve 8.8

 

 

administrator

نظر دهید