مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache Archiva  نسخه 2.0.0 و بعدتر و Apache Ambari نسخه قبل از 2.7.8 امکان تصاحب حساب به‌دلیل احراز هویت نادرست و Stored XSS که منجر به دسترسی به داده‌ها، ربودن نشست و تحویل پیلودهای مخرب می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27139 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/qr8b7r86p1hkn0dc0q827s981kf1bgd8  
CVE-2023-50378 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/6hn0thq743vz9gh283s2d87wz8tqh37c  

 

 

administrator

نظر دهید