مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شامل توابع XISendDeviceHierarchyEvent و DisableDevice در X.Org server، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر Heap امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21885 7.8 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-21885  
CVE-2024-21886 7.8 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-21886  

 

 

administrator

نظر دهید