مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress، شامل افزونه‌های Addon Library همه نسخه‌ها تا 1.3.76، bPlugins LLC Icons Font Loader تا نسخه 1.1.4، پوشه JoomUnited WP Media تا نسخه 5.7.2، Skymoonlabs MoveTo تا نسخه 6.2، SYSBASICS WooCommerce Easy Checkout Field Editor،Fees  و Discounts تا نسخه 3.5.12، NotificationX – Best FOMO، Social Proof، WooCommerce Sales Popup و Notification Bar تمامی نسخه ها تا، و از جمله، 2.8.2، امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، بارگذاری فایل های دلخواه و XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1710   نامشخص https://plugins.trac.wordpress.org/browser/addon-library/trunk/inc_php/unitecreator_actions.class.php#L39 8.8
CVE-2024-24714   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/icons-font-loader/wordpress-icons-font-loader-plugin-1-1-4-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve 7.2
CVE-2024-25909   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/wp-media-folder/wordpress-wp-media-folder-plugin-5-7-2-subscriber-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve 9.9
CVE-2024-25913   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/moveto/wordpress-moveto-plugin-6-2-unauthenticated-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve 10.0
CVE-2024-25925   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/phppoet-checkout-fields/wordpress-woocommerce-easy-checkout-field-editor-fees-discounts-plugin-3-5-12-unauthenticated-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve 10.0
CVE-2024-1698   نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/e110ea99-e2fa-4558-bcf3-942a35af0b91?source=cve 9.8

 

 

administrator

نظر دهید