مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در IBM، شامل IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager نسخه‌2های 3.0، 3.0.1، 4.0، 4.1 و 4.1.1، به دلیل بارگذاری فایل هایی از انواع خطرناک امکان اجرای دستورات دلخواه خود با ارسال یک درخواست ساخته شده خاص بر روی سیستم را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-25925 8.5 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/247632  
CVE-2023-25921 8.5 نامشخص https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/247620  

 

 

administrator

نظر دهید