مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apple  شامل iOS نسخه قبل از 16.2، macOS Ventura نسخه قبل از 13، macOS Big Sur نسخه قبل از 11.7.5، macOS Monterey نسخه قبل از 12.6.4 و macOS Sonoma نسخه قبل از 14 امکان جعل UI، دسترسی به اطلاعات خصوصی با سطح دسترسی ریشه، تغییر قسمت های محافظت شده سیستم فایل، خواندن اطلاعات location  حساس، به اشتراک گذاشتن متادیتای Location از طریق پیوندهای iCloud، اجرای کد دلخواه با سطح دسترسیkernel ، دسترسی به اطلاعات حساس و محافظت شده کاربر، سرریز اعداد صحیح، انکار سرویس، خواندن و نوشتن خارج از محدوده، use-after-free، تزریق کد به باینری‌های حساس همراه با Xcode، پارس کردن office document که منجر به خاتمه غیرمنتظره برنامه یا اجرای کد دلخواه می‌شود، اجرای کد هسته و دور زدن مدیریت کاهش حافظه هسته (kernel memory mitigations)، خاتمه غیرمنتظره سیستم یا نوشتن در حافظه هسته، تغییر تنظیمات چاپگر، خراب شدن حافظه، مشاهده درخواست‌های DNS لو رفته با روشن بودن Private Relay، مشاهده عکس‌های موجود در آلبوم عکس‌های مخفی بدون احراز هویت، دسترسی به volumes قابل جابجایی بدون اطلاع کاربر، دور زدن بررسی‌هایGatekeeper ، دسترسی به عکس‌های ویرایش شده ذخیره شده در یک فهرست موقت، دسترسی به اطلاعات تقویم خصوصی از طریق VoiceOver، احرازهویت از طریق  Face IDبرای کاربر ثبت‌نام شده، دسترسی غیرمجاز به نمای دوربین، بدست آوردن سطح دسترسی ریشه، دسترسی به رمز عبور SSH، بدست آوردن اثر انگشت کاربر، شرایط مسابقه، افشای حافظه پردازش و ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-32919 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213532  
CVE-2022-32931 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-42816 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-42839 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213532  
CVE-2022-46710 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213532  
CVE-2022-46721 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-42839 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213530  
CVE-2022-47915 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-47965 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-48504 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2022-48577 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213488  
CVE-2023-28185 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213678  
CVE-2023-28197 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-32366 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-32378 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-32383 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213758  
CVE-2023-32401 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213759  
CVE-2023-32424 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213678  
CVE-2023-32436 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-38607 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-38610 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-38612 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213927  
CVE-2023-40383 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-40385 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-40393 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-40394 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-40411 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-40414 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213936  
CVE-2023-40430 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-40433 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-40437 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-40438 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213927  
CVE-2023-40439 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-40411 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-40414 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213936  
CVE-2023-40430 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-40433 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-40437 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-40438 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213927  
CVE-2023-40439 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-40529 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-41060 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-41069 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-41075 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-41974 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-41987 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-41994 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-42826 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-42828 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213843  
CVE-2023-42829 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213843  
CVE-2023-42830 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-42831 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213843  
CVE-2023-42832 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213843  
CVE-2023-42833 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-42862 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213670  
CVE-2023-42865 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213674  
CVE-2023-42866 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213841  
CVE-2023-42869 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213758  
CVE-2023-42870 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-42871 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-42929 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-42933 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213940  
CVE-2023-42934 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213938  
CVE-2023-42941 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214035  

 

 

administrator

نظر دهید