مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Cisco

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Cisco، شامل مدیریت ترافیک MPLS برای نرم‌افزار Cisco NX-OS و External Border Gateway Protocol (eBGP) به دلیل سرریز بافر، مصرف منابع کنترل نشده، عدم بررسی صحیح خطا هنگام پردازش فریم MPLS ورودی و نگاشت ترافیک eBGP به یک صف rate-limiter سخت‌افزار مشترک  امکان انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20267 8.6 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipv6-mpls-dos-R9ycXkwM  
CVE-2024-20321 8.6 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ebgp-dos-L3QCwVJ  

 

 

administrator

نظر دهید