مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache، شامل Apache Ambari نسخه قبل از 2.7.7 و 2.7.8، Apache James  قبل از نسخه های 3.8.1 و 3.7.5 و Apache Aurora نسخه 0.5.0 یا بالاتر، به دلیل اعتبار سنجی ورودی نامناسب و تزریق کد مخرب امکان اجرای کد از راه دور، XXE، افزایش امتیاز و قرار دادن اطلاعات حساس در معرض یک بازیگر غیرمجاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50379 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/jglww6h6ngxpo1r6r5fx7ff7z29lnvv8  
CVE-2023-51747 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/rxkwbkh9vgbl9rzx1fkllyk3krhgydko  
CVE-2024-27905 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/564kbv3wqdzkscmdn2bg4vlk48qymryp  
CVE-2023-50380 7.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/qrt7mq7v7zyrh1qsh1gkg1m7clysvy32  

 

 

administrator

نظر دهید