مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Fortinet

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Fortinet، شامل Fortinet FortiOS نسخه‌های 7.2.0 تا 7.2.4، 7.0.0 تا 7.0.11، 6.4.0 تا 6.4.12، 6.2.0 تا 6.2.14، 6.0.0 تا  وFortiProxy  نسخه‌های 7.0 تا 7.2.3، 7.0.0 تا 7.0.10، 2.0.0 تا 2.0.12، 1.2.0 تا 1.2.13، 1.1.0 تا 1.1.6، 1.0.0 تا 1.0.7، به دلیل ارجاع اشاره‌گر تهی و استفاده از رشته فرمت کنترل شده خارجی امکان انکار سرویس (DoS) و اجرای دستورات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-29180 7.5 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-111  
CVE-2023-29181 8.8 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-119  

 

 

administrator

نظر دهید