مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Adobe

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Adobe، شامل Substance3D – Painter نسخه های 9.1.1 و قبل از آن، Acrobat Reader نسخه‌های 20.005.30539، 23.008..20470 و قبل از آن، Adobe Framemaker نسخه‌های 2022.1 و قبل از آن، Audition  نسخه‌های 23.6.2، 24.0.3 و  قبل از آن، Substance3D – Designer نسخه‌های  13.1.0و قبل از آن، Adobe Commerce نسخه‌های 2.4.6-p3، 2.4.5-p5،  2.4.4-p6و قبل از آن، به دلیل سر ریز بافر مبتنی بر Heap، use-after-free، وضعیت write-what-where، احراز هویت نادرست، تزریق فرمان سیستم عامل و خواندن و نوشتن خارج از محدوده امکان اجرای کد دلخواه، XSS، دور زدن ساختارهای احراز هویت و دسترسی غیرمجاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20723 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20740 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20741 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20742 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20743 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20744 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_painter/apsb24-04.html  
CVE-2024-20726 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20727 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20728 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20729 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20729 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20730 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20731 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-07.html  
CVE-2024-20738 9.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker-publishing-server/apsb24-10.html  
CVE-2024-20739 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/audition/apsb24-11.html  
CVE-2024-20750 7.8 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_designer/apsb24-13.html  
CVE-2024-20719 9.1 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb24-03.html  
CVE-2024-20720 9.1 نامشخص https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb24-03.html  

 

 

administrator

نظر دهید