مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در SolarWinds

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در SolarWinds، شامل SolarWinds Access Rights Manager (ARM)، به دلیل پیمایش مسیر و سریال زدایی از داده های غیرقابل اعتماد امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23476 9.6 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-23476  
CVE-2024-23477 7.9 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-23477  
CVE-2024-23478 8.0 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-23478  
CVE-2024-23479 9.6 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2024-23479  
CVE-2023-40057 9.0 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2023-40057  

 

administrator

نظر دهید