مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL، شاملEFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY نسخه های قبل از 15.6، 14.11، 13.14 و 12.18 و Supabase نسخه 15.1، به دلیل حذف دیرهنگام امتیاز امکان تزریق SQL را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0985 8.0 نامشخص https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2024-0985/  
CVE-2024-24213   نامشخص https://github.com/940198871/Vulnerability-details/blob/main/CVE-2024-24213  

 

administrator

نظر دهید