مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM، شاملIBM Operational Decision Manager  نسخه‌های 8.10.3، 8.10.4، 8.10.5.1، 8.11، 8.11.0.1 و 8.12.0.1، IBM SOAR QRadar Plugin App نسخه‌های 1.0 تا 5.0.3 و IBM PowerSC نسخه‌های 1.3، 2.0 و 2.1، به دلیل سریال زدایی ناامن و پیمایش مسیر امکان تزریق LDAP و اجرای کد دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22319 8.1 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7112382  
CVE-2024-22320 9.8 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7112382  
CVE-2023-38019 8.1 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7111679  
CVE-2023-50326 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7113759  

 

 

administrator

نظر دهید