مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Red Hat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Red Hat، شامل overt-engine، json payload، حافظه و قطعهSEGV در libtiff و Shim به دلیل احراز هویت ضعیف، مدیریت نادرست مجوزها یا امتیازات ناکافی، مصرف منابع کنترل نشده و سرریز بافر مبتنی بر Heap امکان نوشتن خارج از محدوده، انکار سرویس (DoS) و اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0822 9.1 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-0822  
CVE-2023-6267 8.6 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-6267  
CVE-2023-52355 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-52355  
CVE-2023-52356 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-52356  
CVE-2023-40547 8.4 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-40547  

 

 

administrator

نظر دهید