مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Microsoft، شامل Microsoft Edge (Chromium-based)، امکان افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21385 8.3 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21385  
CVE-2024-21326 9.6 نامشخص https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-21326  

 

 

administrator

نظر دهید