مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در IBM، شامل IBM Merge Healthcare eFilm Workstation، به دلیل سرریز بافر در سرور مبتنی بر پشته امکان افشای اطلاعات، اجرای کد از راه دور و افزایش امتیازات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23619   نامشخص https://blog.exodusintel.com/2024/01/25/ibm-merge-healthcare-efilm-workstation-information-disclosure/ 9.8
CVE-2024-23620   نامشخص https://blog.exodusintel.com/2024/01/25/ibm-merge-healthcare-efilm-workstation-system-privilege-escalation/ 8.8
CVE-2024-23621   نامشخص https://blog.exodusintel.com/2024/01/25/ibm-merge-healthcare-efilm-workstation-license-server-buffer-overflow/ 10.0
CVE-2024-23622   نامشخص https://blog.exodusintel.com/2024/01/25/ibm-merge-healthcare-efilm-workstation-license-server-copysls_request3-buffer-overflow/ 10.0

 

 

administrator

نظر دهید