مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Nginx

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Nginx ، شامل Nginx-UI به دلیل تزریق SQL  امکان اجرای کد از راه دور، افزایش امتیازات و افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22196   نامشخص https://github.com/0xJacky/nginx-ui/commit/ec93ab05a3ecbb6bcf464d9dca48d74452df8a5b 7.0
CVE-2024-22198   نامشخص https://github.com/0xJacky/nginx-ui/blob/04bf8ec487f06ab17a9fb7f34a28766e5f53885e/api/system/settings.go#L18 7.0
CVE-2024-22197   نامشخص https://github.com/0xJacky/nginx-ui/commit/827e76c46e63c52114a62a899f61313039c754e3 7.7

 

 

administrator

نظر دهید