مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress، شامل xtemos WoodMart – Multipurpose WooCommerce Theme تا نسخه 1.0.36، Hakan Demiray Sayfa Sayac تا نسخه 2.6، PenciDesign Soledad – Multipurpose، Newspaper و  Blog & WooCommerce WordPress Themeتا نسخه 8.4.1،HM Plugin WordPress Job Board  و Recruitment Plugin – JobWP  تا نسخه 2.1، به دلیل سریال زدایی از داده های غیرقابل اعتماد امکان تزریق شی PHP و قرار دادن اطلاعات حساس در معرض یک بازیگر غیرمجاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32242   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/woodmart-core/wordpress-woodmart-core-plugin-1-0-36-php-object-injection?_s_id=cve 9.8
CVE-2023-49778   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/sayfa-sayac/wordpress-sayfa-sayac-plugin-2-6-unauthenticated-php-object-injection-vulnerability?_s_id=cve 10.0
CVE-2023-49826   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/soledad/wordpress-soledad-theme-8-4-1-unauthenticated-php-object-injection-vulnerability?_s_id=cve 8.1
CVE-2023-48288   نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/jobwp/wordpress-jobwp-plugin-2-1-sensitive-data-exposure-on-resume-files-vulnerability?_s_id=cve 7.5

 

 

administrator

نظر دهید