مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در Apache شامل Apache Software Foundation Apache OFBiz نسخه‌های 18.12.10 و 18.12.11 امکان خواندن ویژگی‌های فایل دلخواه، حمله SSRF، دور زدن احراز هویت و اجرای کد از راه دور  (RCE)  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50968 7.8 7.5 https://lists.apache.org/thread/x5now4bk3llwf3k58kl96qvtjyxwp43q  
CVE-2023-51467 9.1 9.8 https://lists.apache.org/thread/9tmf9qyyhgh6m052rhz7lg9vxn390bdv  

 

 

administrator

نظر دهید