مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Google Devices

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در Google Devices شامل Google Home، Google Nest WiFi Pro و دستگاه‌های Pixel Watch امکان ارتقا سطح دسترسی، اجرای کد با دسترسی ریشه که منجر به خطر افتادن و آلوده شدن داده‌های کاربر می‌شود، افشای اطلاعات به‌دلیل عدم بررسی مجوز و دسترسی به  adb قبل از تکمیل  SUWدر checkDebuggingDisallowed از DeviceVersionFragment.java، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-48419 10.0 9.8 https://support.google.com/product-documentation/answer/14273332?hl=en&ref_topic=12974021&sjid=4533873659772963473-NA#zippy=%2Cspeakers  
CVE-2023-6339 10.0 9.8 https://support.google.com/product-documentation/answer/14273332?hl=en&ref_topic=12974021&sjid=4533873659772963473-NA  
CVE-2023-4164 8.4 5.5 https://source.android.com/docs/security/bulletin/pixel-watch/2023/2023-12-01  
CVE-2023-48418 10.0 7.8 https://source.android.com/docs/security/bulletin/pixel-watch/2023/2023-12-01  

 

 

administrator

نظر دهید