مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Wireshark

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Wireshark نسخه‌های 4.2.0، 4.0.0 تا 4.0.11 و 3.6.0 تا 3.6.19 به‌دلیل خرابی dissector در HTTP3 ، GVCP، IEEE 1609.2، Zigbee TLV وDOCSIS  امکان انکار سرویس از طریق تزریق بسته یا فایل کپچر شده (capture file) که دستکاری شده است، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0207 7.5 https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-03.html 7.8
CVE-2024-0208 7.5 https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-01.html 7.8
CVE-2024-0209 7.5 https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-02.html 7.8
CVE-2024-0210 7.5 https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-04.html 7.8
CVE-2024-0211 7.5 https://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2024-05.html 7.8

 

administrator

نظر دهید