مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 120.0.6099.199 امکان Use after free در WebGPU، WebAudio و ANGLE و سرریز بافر هیپ در ANGLE که منجر به سواستفاده از خرابی هیپ از طریق یک صفحه HTML  دستکاری شده می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0225 7.8 8.8 https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-0224 7.8 8.8 https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-0223 7.8 8.8 https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-0222 7.8 8.8 https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop.html  

 

 

administrator

نظر دهید