مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بالا در Apache شامل Apache InLong نسخه‌های 1.5.0 تا 1.9.0 امکان اجرای کد از راه دور و سریا‌ل‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد که منجر به خواندن فایل دلخواه با استفاده از درایور  mysqlمی‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51784 7.3 9.8 https://lists.apache.org/thread/4nxbyl6mh5jgh0plk0qposbxwn6w9h8j  
CVE-2023-51785 7.3 7.5 https://lists.apache.org/thread/g0yjmtjqvp8bnf1j0tdsk0nhfozjdjno  

 

 

administrator

نظر دهید