مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه‌هایBackWPup  نسخه قبل از 4.0.4، Responsive Gallery Grid نسخه قبل از 2.3.11 و Post Type Builder (PTB)  تا نسخه 2.0.8 امکان افشای اطلاعات و بارگیری نسخه پشتیبان (Backup) بدون احراز هویت، Stored XSS، Reflected XSS و تزریق محتوا (Content Injection) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7164 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/79b07f37-2c6b-4846-bb28-91a1e5bf112e  
CVE-2024-1664 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/fc3beca7-af38-4ab2-b05f-13b47d042b85  
CVE-2024-31365 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/themify-ptb/wordpress-post-type-builder-ptb-plugin-2-0-8-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-31366 7.1 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/themify-ptb/wordpress-post-type-builder-ptb-plugin-2-0-8-subscriber-arbitrary-post-page-creation-vulnerability?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید